Logo

Weekly Roster

Image Name Fri, 30 Oct Sat, 31 Oct Sun, 01 Nov Mon, 02 Nov Tue, 03 Nov Wed, 04 Nov Thu, 05 Nov
A-Bella A-Bella IN IN IN IN IN IN IN
A-Fei Fei A-Fei Fei IN IN IN IN IN IN IN
A-Jenny A-Jenny
A-Lulu A-Lulu
A-Mary A-Mary
A-Mimi A-Mimi IN IN IN IN IN IN IN
A-Shirley A-Shirley IN IN IN IN IN IN IN
Amy Amy
Anna Anna IN IN IN IN
April April
Ara Ara IN IN IN IN IN IN IN
Candy Candy IN IN IN IN IN IN IN
Carmen Carmen
Chanel Chanel
Cherry Cherry
Cindy Cindy
Cindy Cindy IN IN IN IN IN IN IN
Cindy Cindy IN IN IN IN IN IN IN
Coco Coco
Coco Coco
Daisy Daisy
Daisy Daisy IN IN IN IN IN
Double Baby Double Baby
Ellie Ellie
Gina (Thailand) Gina (Thailand)
Irene Irene
Ivy Ivy
Jessica Jessica
Judy Judy
Kiki Kiki IN IN IN IN IN IN IN
Kitty Kitty
Lily Lily
Linda Linda IN IN IN IN IN IN IN
Lisa Lisa IN IN IN IN IN IN IN
Lisa Lisa IN IN
Lisa Lisa
Lisa – new! Lisa – new!
Lu Lu Lu Lu
Mackie Mackie
May May
Maya Maya
Michelle Michelle
Nana Nana IN IN IN IN IN IN IN
Nancy Nancy
Natalie (Thailand) Natalie (Thailand)
Orla Orla
Pinky Pinky
Rossy Rossy
Sakura Sakura
Sara Sara
Sasha Sasha
Selina Selina
Shasha Shasha
Sofia Sofia
Summer Summer
Susan Susan
Susan Susan
Tina Tina
Vivian Vivian
Yaya Yaya
Yuki Yuki